GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 11.000M
Rent 24000
GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 11.000M
Rent 24000
GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 11.000M
Rent 24000
GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 11.000M
Rent 24000
GFA 862ft² / SA 631ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 02
Price 11.000M
Rent 24000
GFA 573ft² / SA 406ft²
METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 01
Price --
Rent 18000