GFA 882ft² / SA 651ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 10
Price --
Rent 24000
GFA 881ft² / SA 651ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 08
Price --
Rent 24000
GFA 638ft² / SA 476ft²
METRO TOWN PH 01 BLK 05
Price 8.900M
Rent --
GFA 638ft² / SA 476ft²
METRO TOWN PH 01 BLK 05
Price 8.900M
Rent --
GFA 638ft² / SA 476ft²
METRO TOWN PH 01 BLK 05
Price 8.900M
Rent --
GFA 882ft² / SA 651ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 10
Price --
Rent 24000
GFA 887ft² / SA 642ft²
METRO TOWN PH 01 BLK 02
Price 10.800M
Rent --
GFA 638ft² / SA 476ft²
METRO TOWN PH 01 BLK 05
Price 8.900M
Rent --
GFA 882ft² / SA 651ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 10
Price --
Rent 24000
GFA 881ft² / SA 651ft²
METRO TOWN PH 02 LE POINT BLK 08
Price --
Rent 24000